Thẩm quyền đăng ký hộ tịch theo quy định của Luật hộ tịch