Hướng dẫn (tạm thời) số 664/HD-SCT ngày 08/04/2020 của Sở Công Thương tỉnh Hải Dương Về danh mục các lĩnh vực kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu; các lĩnh vực sản xuất được hoạt động ca 3 trong giai đoạn cấp bách phòn

Mục lục
Sở Công Thương hướng dẫn tạm thời về danh mục (tạm thời) các lĩnh vực kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu được hoạt động; các lĩnh vực sản xuất được hoạt động ca 3 trong giai đoạn cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 664/HD-SCT Hải Dương, ngày  08 tháng  4  năm 2020
 
HƯỚNG DẪN (TẠM THỜI)
Về danh mục các lĩnh vực kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu; các lĩnh vực sản xuất được hoạt động ca 3 trong giai đoạn cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 
Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Quyết định số 878/QĐ-UBND ngày 06/4/2020 của UBND tỉnh về việc quy định các loại hình cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trình phải đình chỉ, tạm ngừng hoạt động theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết các vướng mắc khi thực hiện Quyết định số 878/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh Hải Dương (tại Thông báo số 88/TB-VP ngày 08/4/2020 của Văn phòng UBND tỉnh); trong đó giao Sở Công thương hướng dẫn cụ thể: danh mục các lĩnh vực kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu; các lĩnh vực sản xuất được hoạt động ca 3;
Căn cứ thực tế sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh và để quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định của UBND tỉnh được thống nhất, thuận lợi cho sản xuất kinh doanh trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Sở Công Thương hướng dẫn tạm thời về danh mục (tạm thời) các lĩnh vực kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu được hoạt động; các lĩnh vực sản xuất được hoạt động ca 3 trong giai đoạn cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh chi tiết tại Phụ lục kèm theo.
Yêu cầu người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu được hoạt động phải đảm bảo việc phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và hướng dẫn của ngành Y tế.  
Các cơ sở sản xuất được phép hoạt động ca 3 phải báo cáo kế hoạch sản xuất và phương án kiểm soát phòng, chống dịch với UBND các huyện, thị xã, thành phố (đối với đơn vị hoạt động ngoài Khu công nghiệp) hoặc Ban Quản lý các Khu công nghiệp (đối với đơn vị hoạt động trong Khu công nghiệp) để có biện pháp quản lý, giám sát phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.
Các cơ quan có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, giám sát thực hiện; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
Hướng dẫn (tạm thời) này chỉ áp dụng trong giai đoạn cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, có thể được điều chỉnh, bổ sung kịp thời để phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cũng như tình hình hoạt động của các doanh nghiệp.
Trong quá trình triển khai thực hiện, đề nghị các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp phản ánh kịp thời khó khăn, vướng mắc (nếu có) về Sở Công Thương để xem xét, giải quyết./.
 
Nơi nhận:
- Bộ Công Thương (để báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (để báo cáo);
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid tỉnh (để báo cáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo);
- Ô Lưu Văn Bản – UV BTV, PCT UBND tỉnh (để báo cáo);
- Ô Lương Văn Cầu – PCT UBND tỉnh (để báo cáo);
- VP Tỉnh ủy, VP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- Báo Hải Dương, Đài PH-TH tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Các đ/c Lãnh đạo Sở;
- Công thông tin hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh;
- Trung tâm XTTM (đăng Website);
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở;
- Lưu: VT, QLTM.
GIÁM ĐỐC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phạm Thanh Hải
 
 
DANH MỤC (TẠM THỜI)
Các lĩnh vực kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu được hoạt động; các lĩnh vực sản xuất được hoạt động ca 3 trong giai đoạn cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh
 (Ban hành kèm theo Hướng dẫn số : 664/HD-SCT ngày 08/4/2020 của Sở Công Thương)
 
1. Các lĩnh vực kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu được hoạt động khi áp dụng đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định
1.1. Lĩnh vực kinh doanh Siêu thị tổng hợp (trừ dịch vụ vui chơi, ăn uống tại chỗ trong siêu thị);
1.2. Lĩnh vực kinh doanh lương thực, thực phẩm, rau củ quả, hàng tươi sống, đồ thực phẩm khô, đường, muối, dầu ăn, nước mắm, thuốc chữa bệnh, vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật trong các Chợ dân sinh;
1.3. Kinh doanh Cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, cửa hàng tạp hóa tại các khu dân cư;
1.4. Lĩnh vực kinh doanh nông sản, thực phẩm tươi sống, chế biến;
1.5. Lĩnh vực kinh doanh nước uống đóng chai, đóng bình;
1.6. Lĩnh vực kinh doanh thuốc chữa bệnh, vật tư y tế, dung dịch sát khuẩn, khẩu trang y tế, khẩu trang vải kháng khuẩn;
1.7. Lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG);
1.8. Lĩnh vực kinh doanh giấy vệ sinh; tã, bỉm cho trẻ em, người cao tuổi;
1.9. Lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng (gồm: xi măng, sắt thép, gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh.v.v.) phục vụ các công trình xây dựng;
1.10. Lĩnh vực kinh doanh thiết bị điện dân dụng, thiết bị ngành nước, đồ kim khí phục vụ cho các công trình xây dựng;
1.11. Lĩnh vực kinh doanh vật tư nông nghiệp (phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, vắc-xin phòng bệnh gia súc, gia cầm.v.v.) phục vụ sản xuất nông nghiệp;
1.12. Lĩnh vực kinh doanh thức ăn chăn nuôi phục vụ nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản;
1.13. Dịch vụ vận tải chuyên chở hàng hóa thiết yếu, hàng vật tư, nguyên liệu, sản phẩm cung ứng cho các doanh nghiệp, cơ sở được phép hoạt động; Các loại hình dịch vụ cung cấp nguyên vật liệu, hàng hóa cho xuất khẩu; cung ứng nguồn hàng cho khâu lưu thông của các doanh nghiệp, cơ sở được phép hoạt động;
1.14. Dịch vụ cung cấp điện, nước cho sản xuất và đời sống;
1.15. Các loại hình dịch vụ khác như: cơ sở giáo dục; ngân hàng; kho bạc; các cơ sở kinh doanh trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân hàng; dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp (công chứng, luật sư, đăng kiểm, đăng ký giao dịch bảo đảm), chứng khoán, bưu chính, viễn thông; dịch vụ hỗ trợ xuất nhập khẩu hàng hóa; khám bệnh, chữa bệnh; tang lễ; dịch vụ thu gom xử lý chất thải, vệ sinh môi trường; dịch vụ khách sạn lưu trú.
2. Các lĩnh vực sản xuất được hoạt động ca 3 do đặc thù thiết yếu, tính chất công nghệ phải hoạt động liên tục, do yêu cầu đặc biệt phải tăng cường sản xuất hoặc giãn cách sản xuất
2.1. Nhà máy, dây truyền sản xuất điện, nước sạch;
2.2. Nhà máy, dây truyền sản xuất xi măng;
2.3. Nhà máy, dây truyền luyện kim loại, mạ kim loại;
2.4. Nhà máy, dây truyền sản xuất gạch tuynel, gạch ốp lát;
2.5. Nhà máy, dây truyền sản xuất thức ăn chăn nuôi;
2.6. Nhà máy sản xuất thuốc chữa bệnh, vật tư thiết bị y tế, hóa chất, khẩu trang phục vụ chống dịch Covid-19;
2.7. Nhà máy, dây truyền sản xuất đặc thù, cấp bách khác phải giãn cách sản xuất./.
-------------------------------------------------
 

Yêu cầu dịch vụ xin vui lòng liên hệ:

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HẢI DƯƠNG - TH BẢO TÍN

Địa chỉ: Số 62 Phố Hồ Tùng Mậu, P. Tân Bình, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Hotline: 0912.000.861 (LS. Trọng)

Email: duongductrongvn@gmail.com

Đánh Giá Dịch Vụ
recipe image
Tên Dịch Vụ
Hướng dẫn (tạm thời) số 664/HD-SCT ngày 08/04/2020 của Sở Công Thương tỉnh Hải Dương Về danh mục các lĩnh vực kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu; các lĩnh vực sản xuất được hoạt động ca 3 trong giai đoạn cấp bách phòn
Tác Giả
Ngày Đăng
Chất Lượng
1star1star1star1star1star Based on 1 Review(s)

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Tư vấn thành lập công ty tại Hải Dương
Tư vấn thành lập công ty tại Hải Dương
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây